VNPT Hải Dương thông báo lựa chọn đơn vị bán đấu giá chuyên nghiệp để ký hợp đồng ủy quyền thay mặt đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý.

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ
TÀI SẢN THANH LÝ

 
Đơn vị có tài sản đấu giá: Viễn thông Hải Dương - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Địa chi: Số 1 đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Viễn thông Hải Dương thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý:

- Thông báo số 2786/TB-VNPT-HDG-KHĐT ngày 06 tháng 06 năm 2024 ( Chi tiết )

- Thông báo số 6132/TB-VTHD-KHĐT ngày 31 tháng 03 năm 2023 ( Chi tiết )

- Thông báo số 5029/TB-VTHD-KHĐT ngày 21 tháng 03 năm 2023 ( Chi tiết )

- Thông báo số 1857/TB-VTHD ngày 20 tháng 05 năm 2022 ( Chi tiết )

- Thông báo gói tài sản: Tài sản cố định cáp quang hư hỏng, cột BTS không sử dụng được( Chi tiết )

- Thông báo số 1733/TB-VTHD ngày 11 tháng 05 năm 2021 ( Chi tiết )

- Thông báo số 4544/TB-VTHD ngày 27 tháng 11 năm 2020 ( Chi tiết )

- Thông báo số 2272/TB-VTHD ngày 02 tháng 07 năm 2020 ( Chi tiết )

- Thông báo gói tài sản cần thanh lý ngày 09 tháng 06 năm 2020 ( Chi tiết )

- Thông báo gói tài sản: Cáp đồng và cột bê tông kém chất lượng thanh lý đợt 1 Chi tiết )


THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ
TÀI SẢN THANH LÝ

 
Đơn vị có tài sản đấu giá: Viễn thông Hải Dương - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Địa chi: Số 1 đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Viễn thông Hải Dương thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

- Thông báo số 1936/VTHD-KDĐT ngày 26 tháng 05 năm 2022 ( Chi tiết)